ผลการแข่งขันกรีฑา

ผลการแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกรีฑา

เริ่มแข่งขันเวลา 08:00น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
รายการ ประเภทการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5
101วิ่ง 400 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคใต้B
มุหะหมัดซูฮารี รือเสาะ
(0.56 นาที)
กศน.ภาคกลางB
วรพล น้อยเรือง
(0.56 นาที)
กศน.ภาคใต้
สรฤทธิ์ รือเสาะ
(0.57 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
ขวัญ คำวัน
(0.59 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
พีระวิชญ์ สิทธิไห
(1 นาที)
102วิ่ง 400 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้A
ชนะชัย ทับเกลี้ยง
(0.58 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
ปริวัฒ เจิมศรี
(0.59 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
จอแอ๊ะเซ
(1 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
กมลศักดิ์ เพชรอ่วม
(1.03 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
บุญรอด ธัว
(1.05 นาที)
103วิ่ง 400 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคตะวันออกA
ฤทัย แสงพลอย
(1.17 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
ชลธิชา แก้วหาวงษ์
(1.17 นาที)
กศน.ภาคกลางA
กาญจนา เนื่องอุบล
(1.2 นาที)
กศน.ภาคใต้A
เจนจิรา จาราช
(1.2 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
กัญญารัตน์ อุ่นนันกาศ
(1.24 นาที)
104วิ่ง 400 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคเหนือB
ธมลวรรณ วัดแย้ม
(1.15 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
ปนัดดา วิลัย
(1.18 นาที)
กศน.ภาคใต้B
ณัฐริยากร มุกดา
(1.2 นาที)
กศน.ภาคใต้
ชุฮาดา กะนอง
(1.22 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
ลลิดา แซ่อึ้ง
(1.28 นาที)
105วิ่ง 400 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
ยงยุธ เสริมมติวงศ์
(0.59 นาที)
กศน.ภาคใต้A
เจษฎา สุวรรณชาตรี
(1.01 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
สกลศักดิ์ พงค์วุฒิดก
(1.02 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
พรหมินทร์ ตะเคียนงาม
(1.03 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
ภานุวัฒน์ ไชยบำรุง
(1.06 นาที)
106วิ่ง 400 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสาน
ภูวรุตน์ ขยันงาม
(1 นาที)
กศน.ภาคตะวันออก
สมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ
(1.02 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
ราชันร์ สลีสองสม
(1.03 นาที)
กศน.ภาคใต้B
กิตติพัศ จันทร์เอียด
(1.04 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
วรศักดิ์ แก้วสูงสิงขร
(1.06 นาที)
107วิ่ง 400 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคใต้A
นุชนก สมทรง
(1.21 นาที)
กศน.ภาคกลางA
มณีรัตน์ หงษ์ไธสง
(1.26 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
สมจินดา อินจ่าย
(1.26 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
สุรีรัตน์ จูฆพระมุตย์
(1.27 นาที)
กศน.ภาคใต้B
สมพัตสร กองเม่ง
(1.34 นาที)
108วิ่ง 400 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคตะวันออกB
ปิยวรรณ พันธุระ
(1.22 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นภา พิมจันทร์
(1.23 นาที)
กศน.ภาคใต้
ภัทรพร สุวรรณรินทร์
(1.23 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
ชุตินันทร์ ศรีทะไน
(1.23 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
สิริพร วิธี
(1.27 นาที)
109วิ่ง 400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
ทวีชัย ศรีจันทร์
(1.17 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
สุรศักดิ์ พรมเกตุ
(1.18 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
ภาสกร เบิดจันทึก
(1.24 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
ณรงค์ พันธ์เขตกิจ
(1.29 นาที)
กศน.ภาคใต้A
บุญยง ภาชโน
(1.31 นาที)
110วิ่ง 400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสาน
ภูมิสิทร โพธิแสง
(1.14 นาที)
กศน.ภาคใต้B
ธีรพงษ์ ดวงแก้ว
(1.18 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
ชิต กาศสนุก
(1.2 นาที)
กศน.ภาคกลางB
มานะ หนูภักดี
(1.27 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
ปริญญา ปิยชนานันทน์
(1.29 นาที)
111วิ่ง 400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
คำหล้า พันหนองหว้า
(1.38 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นิตยา จิตภักดี
(1.4 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
สุนทรี เตินขุนทด
(1.43 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
ศิวพร ภูมิศิริวัฒน์
(2.13 นาที)
กศน.ภาคกลางA
ปัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร
(2.22 นาที)
112วิ่ง 400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
พวงเพชร ชมมี
(1.39 นาที)
กศน.ภาคใต้B
บุปผาชาติ เรืองกูล
(1.43 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
จิรวรรณ จันทไชย
(1.44 นาที)
กศน.ภาคกลาง
ชินรดา ภูโต
(2.3 นาที)
113วิ่ง 100 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคใต้A
สรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
สุริยา กรมสูงเนิน
(0.11 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นพพร อินทร์ดง
(0.12 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
คชินทร์ กาศโอสถ
(0.12 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
บิ๊กเอ็ม สุกใส
(0.12 นาที)
114วิ่ง 100 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้B
อภิชาติ สนิทพจน์
(0.11 นาที)
กศน.ภาคใต้
มัตติยะ ไสวชีววงศ์
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นนธิชัย อ้อนศรี
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
ณัฐพงษ์ วัดโสภู
(0.12 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
เกรียงไกร แม้นภู่
(0.12 นาที)
115วิ่ง 100 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
วนิศารัตน์ ปุศศา
(0.13 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
จตุพร อำมลา
(0.14 นาที)
กศน.ภาคใต้A
เบญจมาศ รัตนรังศรี
(0.14 นาที)
กศน.ภาคใต้B
รจนา คงมั่น
(0.15 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
อมิตา พงษ์พิกิจ
(0.15 นาที)
116วิ่ง 100 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคเหนือB
สุภาวดี ปั้นเหน่งเพ็ชร์
(0.13 นาที)
กศน.ภาคกลางB
วรรณนิดา สายตั้ง
(0.13 นาที)
กศน.ภาคใต้
จุฑาพร สาระพิทยาธร
(0.14 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
ยอดหอม อินคำ
(0.14 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
ฐิติมา ทิพประเสริฐ
(0.15 นาที)
117วิ่ง 100 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
นราวิชญ์ คะมะเม
(0.11 นาที)
กศน.ภาคใต้A
สนธยา ภู่อมร
(0.11 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
ทศพร อาจคำไพร
(0.12 นาที)
กศน.ภาคใต้B
ศุภกร สรีระถาวรสุข
(0.12 นาที)
กศน.ภาคกลางA
เสฏฐวุฒิ เรืองศิริ
(0.12 นาที)
118วิ่ง 100 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคเหนือ
อนุสรณ์ นิลสนธิ
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
สุวิทย์ ปานพิมพ์
(0.11 นาที)
กศน.ภาคใต้
จิรพงษ์ พงษ์โสภณ
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
อานนทวัฒน์ ปัดโรคา
(0.12 นาที)
กศน.ภาคกลางB
พิชชานันท์ ชัยสุวรรณ์
(0.12 นาที)
119วิ่ง 100 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
ยุภรพร วงวิราช
(0.15 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
กฤศณา พิพัฒน์ศักดากร
(0.15 นาที)
กศน.ภาคกลางA
ชนัดดา ข่าวผ่อง
(0.15 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
จตุพร ปรัสพันธ์
(0.15 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
ลัดดาภรณ์ ขุนชัย
(0.16 นาที)
120วิ่ง 100 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
วรรณนิภา เจนรอบ
(0.15 นาที)
กศน.ภาคใต้
ถิรนันท์ เรียนสุด
(0.15 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
จุรีพร นุชกระโทก
(0.15 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
สุดาพร สีมา
(0.16 นาที)
กศน.ภาคกลาง
ศิริรัตน์ อั้นวงศ์
(0.16 นาที)
121วิ่ง 100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
เอกราช ชวีวัฒน์
(0.13 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
สัญญา ยุบลชิต
(0.14 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
ประเวช เหล่าประเสริฐ
(0.15 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นิกร กาญจนสิทธิ์
(0.15 นาที)
กศน.ภาคกลางB
อภิชาติ โชติแสงทอง
(0.16 นาที)
122วิ่ง 100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
สนิท อาษาธง
(0.13 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
ชัชพงศ์ สร้อยแสง
(0.13 นาที)
กศน.ภาคกลาง
นิพนธ์ เพ็ชรใส
(0.13 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
ภัทร ภัทรกุลบดินทร์
(0.14 นาที)
กศน.ภาคใต้B
ศักดา ประชุม
(0.2 นาที)
123วิ่ง 100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
ฐิติพร พุทธิวิจัร
(0.13 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นันธมน สกุลณมรรคา
(0.14 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
ยุวดี ท้องกร
(0.16 นาที)
124วิ่ง 100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคกลางA
วิบูลมล พร้อมมูล
(0.14 นาที)
กศน.ภาคกลางB
อัญชลี ปลันตา
(0.14 นาที)
กศน.ภาคกลาง
ณัฐภัสสร แดงมณี
(0.15 นาที)
125วิ่ง 200 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
ธวัลศักดิ์ รวยรื่น
(0.24 นาที)
กศน.ภาคกลางA
ณรงค์ชัย เดชปักษ์
(0.24 นาที)
กศน.ภาคใต้A
ศราวุธ สุหลง
(0.25 นาที)
กศน.ภาคใต้B
คเนศ หนูรักษ์
(0.25 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
บิ๊กเอ็ม สุกใส
(0.25 นาที)
126วิ่ง 200 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
จักรินทร์ สดชื่น
(0.24 นาที)
กศน.ภาคใต้
คมกฤษฎิ์ ใจตรง
(0.24 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
คชินทร์ กาศโวสถ
(0.24 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
บุญส่ง กำลำ
(0.24 นาที)
กศน.ภาคกลางB
กล้าณรงค์ นาคสุข
(0.25 นาที)
127วิ่ง 200 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
วาสิฐี คลังมนตรี
(0.29 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
ยอดหอม อินคำ
(0.29 นาที)
กศน.ภาคใต้A
ศุภนิดา เสนาณรงค์
(0.3 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
สุนิสา เดชสอน
(0.32 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
สมถวิล คุณละ
(0.32 นาที)
128วิ่ง 200 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้
กันต์ฤทัย แสงอนันต์
(0.3 นาที)
กศน.ภาคกลางB
วรรณนิดา สายตั้ง
(0.31 นาที)
กศน.ภาคกลาง
ทิพย์ภาพร บุญเลิศ
(0.31 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
มาริษา โภคินสุนทร
(0.32 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
ทิพย์วรรณ กลมเกลียว
(0.33 นาที)
129วิ่ง 200 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
เสฏฐวุฒิ เรืองศิริ
(0.25 นาที)
กศน.ภาคใต้A
ศุภกร สรีระถาวรสุข
(0.25 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
ทศพร อาจคำไพร
(0.26 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
พรสวรรค์ แสงมณี
(0.26 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
ชินโชติ ฤทธิวัชร
(0.27 นาที)
130วิ่ง 200 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคเหนือB
นายอนุสรณ์ นิลสนธิ
(0.24 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นายนราวิชญ์ คำมะเซ
(0.24 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายอานนทวัฒน์ ปักโรคา
(0.25 นาที)
กศน.ภาคใต้
ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิงห์ ดวงพิราช
(0.25 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
นายธารัน พลรักษา
(0.26 นาที)
131วิ่ง 200 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภบังเกิด
(0.32 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวปนัดดา นครชัย
(0.33 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นางสาวนันทนา บุญหนัก
(0.34 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางสาวสุดารัตน์ สุขปาน
(0.36 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวกาญจนา ชมภู่
(0.36 นาที)
132วิ่ง 200 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคกลางB
นางสาวขนิษฐา สีดา
(0.33 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางสาวสุลาวัลย์ แซ่ด่าน
(0.33 นาที)
กศน.ภาคใต้
นางสาวจันทร์เลขา ทองสิงห์
(0.34 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นางสาวพรศิริ ทรงพุฒิ
(0.35 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นางสาวมิดารัตน์ วารจิตร
(0.36 นาที)
133วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
นายทวีชัย ศรีสมศรี
(0.29 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
(0.29 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายอาดำ ลิงาลาห์
(0.3 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นายพงษ์ธวัช ตั้งฑีฆะรักษ์
(0.31 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายเสฏฐวุฒิ เพชรวงศ์ชัยศรีสกุล
(0.32 นาที)
134วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้
นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์
(0.29 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์
(0.29 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายชาญ อยู่เกาะ
(0.3 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ
(0.32 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นายธีรภัทร อินทร์วร
(0.36 นาที)
135วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคใต้A
นางสาวอภิญา สามเส้ง
(0.36 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางสาวนพณัฐ แท่นทอง
(0.39 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางวิชราภรณ์ สังข์แก้ว
(0.4 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางรำไพ ผ่อนจตุรัส
(0.41 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาววรติรัตน์ อินต์ธวิชัย
(0.41 นาที)
136วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคกลาง
นางปราริณา อาษาธง
(0.34 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ
(0.38 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
(0.39 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นางสาวจริสศรี ปามแก้ว
(0.39 นาที)
กศน.ภาคใต้
นางบุปผาชาติ เรืองกุล
(0.39 นาที)
137วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
นายเอกราช ชวีวัฒน์
(0.27 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายสัญญา ยุมลชิต
(0.29 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายสมเจตน์ สวาศรี
(0.3 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์
(0.31 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น
(0.36 นาที)
138วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
นายสนิท อาษาธง
(0.28 นาที)
กศน.ภาคกลาง
นายทัศม์พล เรืองศิริ
(0.31 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
ว่าที่ ร.ต.สังคม สันติภพ
(0.32 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์
(0.32 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นายจำนงค์ กล่อมแก้ว
(0.37 นาที)
139วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวธปนา อินทร์มา
(0.27 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางวิบูลบล พร้อมมูล
(0.28 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางยุวดี แจ้งกรร
(0.3 นาที)
140วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคกลางB
นางขวัญใจ ปัญญชุณห์
(0.27 นาที)
กศน.ภาคกลาง
นางอัญชลี ปลันตา
(0.27 นาที)
201วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้A
นายอนวัฒน์ ขวานขาว
(4.37 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายธีระยุทธ เพชรรักษ์
(4.4 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายภัทรนันท์ ชัยศิริ
(4.45 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นายณัฐชัย ลาแสดง
(5.03 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นายสันติสุข ขอห้อมกลาง
(5.03 นาที)
202วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลางA
นางสาวนิลดา มีคุณ
(6.08 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางจารี พงศ์เกื้อ
(6.13 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวมึมึ วนาเฉลิมภูมิ
(6.38 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางสาวณัฐฐิชา สาครินทร์วิทยา
(6.48 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นางสาวคำหม่วย จำเมือง
(7.02 นาที)
203วิ่ง 800 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้A
นายธีระยุทธ เพชรรักษ์
(2.14 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นายเพชรพนาสัก จันทร์คลัง
(2.16 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายฮัมดี ปากา
(2.2 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายวัชระ รัตนพิม
(2.24 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นายธรรมรัช โพธิศรีทอง
(2.29 นาที)
204วิ่ง 800 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้A
นางสาวอริษา ขุนณะการ
(3.05 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางจารี พงศ์เกื้อ
(3.13 นาที)
กศน.ภาคใต้
นางสาวนุศรา พูนสิน
(3.16 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวฤทัยรัตน์ หาญเหมือน
(3.23 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นางสาวสุวัจรี อบบุญ
(3.24 นาที)
205วิ่ง 800 เมตร ครูชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานA
นายภูวรุตน์ ขยันงาน
(2.2 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นายสมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ
(2.21 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายสายัณฑ์ ช่วยทอง
(2.22 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายไกรศร ชุ่มมงคล
(2.24 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายวิศักดิ์ ธนะพัด
(2.25 นาที)
206วิ่ง 800 เมตร ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวสุภาพ เสาร์ภิริ
(3.05 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวขวัญตา วรรณา
(3.07 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางสาวสุทัชชา แต้นำชัย
(3.08 นาที)
กศน.ภาคใต้A
ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ วิจารณ์
(3.11 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นางสาวพรทิพย์ นิ่มใหม่
(3.13 นาที)
207วิ่งผลัด 4x400 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคใต้A
นายอรรถพล เจริญชัย , นายอาบัส ปาแว , นายรุสดี สาและ , นายอมาร์ เจ๊ะมะสาแล
(3.53 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายนนทชัย ชัยงาม , นายทศพล ทนสู้ , นายสุธาศิน ไชยสุวรรณ , นายวัชรโยธิน พันนา
(3.54 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสุริยา กรมสูงเนิน , นายรุ่งโรจน์ มาอยู่นอก , นายปรีชาวุฒิ ส่วนดี , นายสิรภัทร แก้วบัว
(3.59 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายณัฐนันท์ เดชเขีย , นายณีชชนนท์ หวานคง , นายเกียรติศักดิ์ ธูบนท์ , นายอวิรุทธ์ เพชรคา
(4 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายธงชัย เชียงเหล้า , นายศุภชัย ธนะทิพย์ , นายจตุพร แซ่จ้าง , นายธนากร พละศรี
(4.08 นาที)
208วิ่งผลัด 4x400 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้
นายชนะชัย ทัทเกลี้ยง , นายนฤเดช นาทอง , นายปรเมธ ช่วยพิทักษ์ , นายกรีฑาพง ภัคดี
(4.03 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นายนวพล ทับนาด , นายกิตติพล ห่วงถึง , นายจักรพัทร หอยสังข์ , นายกฤษดา วรรณศรี
(4.16 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายสุริยา สมประสงค์ , นายณัฐพงษ์ นาโสก , นายจักรกฤต จีฉาย , นายกฤษฎา บุตรมงคล
(4.17 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
นายประภาค คำเนียม , นายวิทวัส เจริญอภิวันท์ , นายภาคิน หวังปัญญา , นายพงศ์ภัด จันทร์คง
(4.19 นาที)
กศน.ภาคกลาง
นายสันติสุข ขอห้อมกลาง , นายธีรวัฒน์ จันกลาง , นายกฤตมาส ทับเงิน , นายณัฐพล วงษ์ซุย
(4.32 นาที)
209วิ่งผลัด 4x400 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคใต้A
น.ส. ณัริยาภรณ์ มุกดา , น.ส.พวงวรรณ สุขุม , น.ส.กมลทิพย์ บุญกระสิทธิ์ , น.ส.สุภาวดี ราชาประจันทร์
(5.33 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
ด.ญ. ลัดดาวัลย์ ชาสุด , น.ส.อรอุมา บรรติราช , น.ส. สุกัญญา ธรมมศิริ , น.ส.อารยา คำหงษา
(5.39 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
น.ส.ธิดามาส เกษศิลา , น.ส.ฉัตรชฎา ชาติพงษ์ , น.ส.พิกุล พิมูลชาติ , น.ส. เจนจิรา รุ่งเรือง
(5.43 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
น.ส.บุญฤทธิ์ อยู่ทอง , ด.ญ.มินมร์ตรา ป้องกันชาติ , น.ส.พัชรา คชบิล , น.ส.พรชิตา โกเมศ
(5.5 นาที)
กศน.ภาคใต้B
น.ส.กานดา สิทธิสิวาท , น.ส.ชไมพร สีรักษา , น.ส.ศรัญญา แซ่ด่าน , น.ส.อภิญญา ทุมมา
(5.56 นาที)
210วิ่งผลัด 4x400 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคตะวันออกB
น.ส.สุพิชญาย์ อักษร , น.ส.นวพร เซ็นกลาง , น.ส.สุชัญญา ชลาวานิช , น.ส.ฤทัย แสงพลอย
(5.45 นาที)
กศน.ภาคใต้
น.ส.อัจฉราพร ปิยะพิสุทธิ์ศักดิ์ , น.ส. พรธิดา แซ่ซั่ว , น.ส. สุภาภรณ์ ปรางแก้ว , น.ส. จุฬาลักษณ์ มุสาเหม
(5.57 นาที)
กศน.ภาคกลางB
น.ส.พรชิตา แก้วศรีโท , น.ส. ระพีพร ทองคำ , น.ส. มุณินท์ จุ้ยเหม็น , น.ส. ฐิติมา คันธจันทร์
(6 นาที)
กศน.ภาคกลาง
น.ส.ชนนิกานต์ ภูสกุล , น.ส.นาตยา อินภมร , น.ส.มุกดา สามีหวัง , น.ส.ขวัญจิรา ศิริสาคร
(6.2 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
น.ส.จิราพัชร รื่นรมย์พฤกษา , น.ส.ปภาวดี จาวรรณะ , น.ส.ชมพูนุช พันมูล , น.ส.นภาพร จินมะณี
(6.22 นาที)
211วิ่งผลัด 4x400 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือ
นายธนวัฒน์ นามเมือง , นายก่อเกียรติ พรอ้าย , นายสุเมธ ขาวรรณา , นายยงยุทธ เสริมมติวงศ์
(4.17 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายกิตติชัย บุรัสการ , นายวิษณุ พันแสน , นายอมร กาละพัฒน์ , นายสกลศักดิ์ พงศ์วุฒิดก
(4.22 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายราชันทร์ สลีสองสม , นายธนเดช ธีระพงษ์ , นายทศพร พรานเนื้อ , นายไกรศร ชุ่มมงคล
(4.33 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายสุวพล ควาประทุม , นายธวัชชัย อินทองบาน , นายวรุท ไวยกาญน์ , นายว่อง แก้วนพ
(4.42 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นายวสันต์ กิจสืบ , นายพิชิต ศรีคำแพง , นายสมยศ ปานสุวรรณ , นายวุฒิชัย ปลัดม้า
(4.45 นาที)
212วิ่งผลัด 4x400 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้A
นายพุทธพร รัตนอุไร , นายอับดลวาร์บ เต๊ะหอง , นายกิตติพัศ จันทร์เอียด , นายสายัณห์ ช่วยทอง
(4.13 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายธีรพร สัมพุทธานนท์ , นายวุฒิชัย ชัยมี่แรง , นายภูวรุฒน์ ขยันงาน , นายอัครเดช มาสีดา
(4.25 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายเขตต์ตะวัน ทรัพย์ขุนดอน , นายพงศธร ผ่องพรรณเจริญ , นายพงษ์ศรี คีรีสะอาด , สิบเอกอนุพงษ์ คีรีราษฎร์ตระกูล
(4.25 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายธงทอง อภิรมยานนท์ , นายอิสระภาพ บ่อบัวเงิน , นายณรงค์เดช ขานดง , นายเกียรติศักดิ์ ริมโพธิเงิน
(4.44 นาที)
กศน.ภาคตะวันออก
นายวิษณุ ชาญกสิกรณ์ , นายศุภชัย แย้มศรี , นายวุฒิพงษ์ หัตถประนิตย์ , นายณัฐวุฒิ กอพิทักษ์กุล
(4.59 นาที)
213วิ่งผลัด 4x400 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวสุพัตรา นามบุตร , นางสาวขวัญตา วรรณา , นางสาวกมลรัตน์ ศรีหาบุตร , นางสาวสุรีรัตน์ จูมพระบุตร
(5.45 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวศิริวรรณ ครศิลปวุธ , นางสาวกานดา ทอตะวัน , นางสาวธัญญารักษ์ เรืองใจ , นางสาวชิดชนก หาญปุงคล้า
(6.12 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นางสาวนารีรัตน์ เกษตรกิจ , นางสาวสุทราจารี โพธิพิทักษ์ , นางสาวปวันวัตน์ สิลาเพชร , นางสาวศิรินภา สุตโสม
(6.15 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส.ภัทรพร สุวรรณรินทร์ , น.ส.ญดา อินคโณ , น.ส.สิรีธร กรดมณี , น.ส.อรมรพันธ์ ทองแก้ว
(6.22 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางนันทิดา ตราทอง , น.ส.วัชราภรณ์ หอมชื่น , น.ส.ทัณฑิมา สุขเกษม , น.ส.ปุณยานุช สุขเจริญ
(6.5 นาที)
214วิ่งผลัด 4x400 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
นางสาวพรทิพย์ , นางวิภาพร ชนะพรรณโน , นางสาวอมรรัตน์ , นางสาวเกษกานดา
(5.5 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นางสุททิน , นางสาวปนัดดา นครชัย , นางสาววรรณนิดา , นางสาวพัชรินทร์ เวียงพัฒน์
(5.57 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นางสาวศซิประภา วิภามาลัย , นางสาวอินตา นิมิตคงตา , นางสาวกิติยา แสวงมือ , นางสาวภัทตราภรณ์ โรจน์พานิชกุล
(6.04 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางกัลยา แพเพชร , นางสาวกัลยภร สุนาวัฒน์ , นางปุณยนุช สุวรรณรักษา , นางสาวรัตนา ชุมพงศ์
(6.26 นาที)
กศน.ภาคกลาง
น.ส.สิรินารท บุญมาปัด , น.ส.อังคณา บรรพระตะทิ , น.ส.จุรีรัตน์ บาลไธสง , น.ส.ฉวี แต้มทอง
(6.45 นาที)
215วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ , นายวีระพล กลั่นตา , นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ , นายชิต กาศสนุก
(4.3 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นายสมหมาย มั่นคั่ง , นายปรีชา พลชมภู่ , นายปริญญา ปิยชนานันท์ , นายนาวี แก้วประไพ
(4.33 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายยุทธนา ชวติ , นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ , นายชาญ อยู่เกาะ , นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
(4.42 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว , นายธวัลวิทย์ ไชยฑัณย์ , นายสหัส เลิศไกร , นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ
(4.5 นาที)
216วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคเหนือB
นายเสฏฐวุฒฺ เพชรวงศ์ชัยศรีกุล , นายณรงค์ พันธ์เขตกิจ , นายมนูญ คุณพรม , นายสุรพล ขันทแพทย์
(4.37 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสุพจน์ แน่ประโครน , นายภูมิสิทธิ์ โพธ์แสง , นายสุรศักดิ มงคงชู , นายฤทธิเดช ไตรยวงศ์
(4.4 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายทวีชัย ศรีลับศรี , นายเทวัญ จันทเขต , ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร , นายภาสกร เมิดจันทึก
(4.42 นาที)
217วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวปานอุรา อาจสุข , นางจามรี ภูเมฆ , นางสาวประภาศรี สมวงศ์ษา , นางพวงเพชร ชมมี
(6.13 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางสาวนพณัฐ แท่นทอง , นางสาวมาลิตา หลรยัน , นางสาวนิตยา จิตภักดี , นางสาวอภิญญา สามเส็ง
(6.15 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางสาวพิมพิกุล บุญส่ง , นางสาวจินรดา ภูโต , นางสาวจิราภา จิชาชาญ , นางสาวธนทร สาลีพันธ์
(6.3 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นางอุไรรัตน์ จันดี , นางสาวอนงค์นารถ เหลียมฤดี , นางสุดสวาท คำแผง , นางพิศมัย หลงเจริญ
(6.56 นาที)
218วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
นางลาวรรณ พรหมวงศ์ , นางสมปอง สุริวาล , ว่าที่ ร.ต. ทิวพร จูมศรีสิงห์ , นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
(6.15 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวจิรวรรณ จันทไชย , นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒพงศ์ , นางสาวสุนทรี เติมขุนทด , นางสาววันทนา จะระ
(6.23 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นางรำไพ ผ่อนจตุรัส , นางสาวดารัตน์ จ่าภา , นางปวีณา การะเกษ , นางคำหล้า พันหนองหลัก
(6.57 นาที)
219วิ่งผลัด 4x100 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานB
นายจักรินทร์ สดชื่น , นายนนธ์ชัย อ้วนศรี , นายวราวุฒฺ บุญลา , นายศิวพล พุ?ธพิมพ์
(0.46 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายสรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ , นายสรุวุธ บุญเลือเลิศ , นายกฤษฎา ไทรสุวรรณ์ , นายนันทิพัฒน์ แก้วนวล
(0.47 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายเกรียงไกร แม้นคู่ , นายอนุเทพ มิ่งรวยทองอยู่ , นายธวัชชัย ชื่นชม , นายอนุพงศ์ จูพันธ์
(0.48 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นายมณฑล ทองวุข , นายธีรยุทธ พุ่มศรีอินทร์ , นายอำพล สวัสดิเพ็ชร์ , นายธีรยุทธ สวัสดิเพ็ชร์
(0.5 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายสุวพิญช์ ทองโพธิ์ทอง , นายณัฐพงศ์ จันทร์วงศ์ , นายประกาศิต กอนคำอุ้ย , นายวิทวัส พยอม
(0.51 นาที)
220วิ่งผลัด 4x100 เมตร นักศึกษาชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้B
นายอรรถพล เจริญชัย , มุหะหมัดซูฮาร์ รือเสาะ , นายศราวุธ สุหลง , นายอภิชาติ สบินพจน์
(0.47 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายธนกร เติมไธสง , นายกิตติกร ตะวาษี , นายธีระเทพ โพธิบุตร , นายรัชชานนท์ มีบุตร
(0.47 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายขัตติยะ ไสวชีววงศ์ , นายณัฐวุฒิ ทับทิมทอง , นายพงพันธ์ สุวรรณ์ , นายวัชรรินทร์ เกื้อเดช
(0.47 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นายบิ๊กเอ็ม สุกใส , นายเจษฎาพร อุดมสุข , นายสุรวิทย์ พรมกูล , นายอนิวัฒน์ จำปาเงิน
(0.49 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายจตุพร แซ่ว้าง , นายศุภชัย ชนะทิพย์ , นายธนากร พละศรี , นายภานุวัฒน์ กักโห้
(0.5 นาที)
221วิ่งผลัด 4x100 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
นางสาวกมลชนก อาจชนะชัย , นางสาวลลิดา คล้ำจีน , นางสาวทิพย์ภาพร บุญเลิศ , นางสาววรรณนิดา สายตั้ง
(1.01 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางสาวสุนิษา ยศหมึก , นางสาวกัลยรัตน์ มิ่งขำ , นางสาวนัฐฐา เพิ่มสังข์ , นางสาวสุวรรณ จันทร์ตวงอ่อน
(1.01 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวรัชพร หุยวัน , นางสาวอารีญา บุญขวาง , นางสาวกฤติยารัตน์ ต๊ะบุตร , นางสาวอัษฉราภรณ์ ชวนนอก
(1.02 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวกวิสรา ยะกุณา , นางสาวจันทนี รักเษตรกรรม , นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณา , นางสาวลลิดา แซ่อึ้ง
(1.04 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นางสาวรัตนา พิมพ์ทอง , นางสาวพิชชา ขาวประทุม , นางสาวมีนา บำรุง , นางสาวเบญจกาญจน์ ดอนโสภณ
(1.05 นาที)
222วิ่งผลัด 4x100 เมตร นักศึกษาหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้B
นางสาวชนากานต์ จุ้ยสุวรรณ , นางสาวรจนา คงมั่ง , นางสวอรทัย ชัยธรรม , นางสาวศุภนิดา เสนาณรงค์
(1 นาที)
กศน.ภาคใต้
นางสาวกัลยา นามพิมพ์ , นางสาวจุฑาพร สาระพิทยาธร , นางสาวณัฐภรณ์ รอดสา , นางสาววิไลพร เทพวาที
(1.01 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นางสาววาสิฐี คลังมนตรี , นางสาวปานสีดา แม้นอ่วม , นางสาววิลาสินี อุดมเวช , นางสาววรมิตา บุญชุ่ม
(1.03 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
นางสาวฤทัย แสงพลอย , นางสาวสุนารี แสงสี , นางสาวนวพร เซ็นกลาง , นางสาวสุพิชฌาย์ อักษร
(1.03 นาที)
กศน.ภาคอีสานB

(0 นาที)
223วิ่งผลัด 4x100 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคเหนือA
นายอนุสรณ์ นิสสนธิ , นายนรากร ปิกรอด , นายศักดิ์ดา เตรียมนอง , นายกรวิทย์ เพ็ชร์มาตศรี
(0.49 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ , นายเจษฎา สุวรรณชาตรี , ว่าที่ร.ต.พงษ์สิงห์ ดาวนิราศ , นายกิตติพัศ จันทร์เอียด
(0.49 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายสิทธิโชค ด่วนเดิน , นายสนธยา ภู่อมร , นายฮาซัน ยูโซะ , นายวรเชษ บุญประกอบ
(0.52 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายปองคุณ สุดใจ , นายณัฐวุฒิ พูนพิน , นายทวีศักดิ์ ภาระเวช , นายวัชรฉัตร ลำพูล
(0.53 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายรักชาติ แสงสวยงาม , นายสุพจน์ กวางหู , นายชัยศรี ชยาน์ , นายวิศักดิ์ ธนะพัด
(0.54 นาที)
224วิ่งผลัด 4x100 เมตร ครูชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานB
นายวุฒิชัย ชัยมีแรง , นายจตุรวิทย์ วงศ์สุขศิลป์ , นายวีรชัย บุตรงาม , นายภูวรุตย์ ขยันงาน
(0.5 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายเฉลิมชัย กอชารี , นายอมร กาละพัฒน์ , นายพิสุทธิ์ เอ้โทบุตร , นายสกลศักดิ์ พงษ์วุฒิดา
(0.51 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายผไท ฐานิสไร , นายสิทธิพงษ์ สุขโน , นายเสกสรรค์ พรหมโน , นายไพฑูรย์ บุญราศรี
(0.51 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นายสุเมธ ขาววรรณา , นายชาญณรงค์ ฤดีใจ , นายนราวิชญ์ คำมะเข , นายชัยพร ชัยวรยุทธ
(0.52 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
นายพรหมินทร์ ตะเคียนงาม , นายไพศาล ทองโชติ , นายอนิรุทธ์ ต้นตระกูล , นายสาธิต พร้อมจิตร
(0.54 นาที)
225วิ่งผลัด 4x100 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานB
นางจตุพร ปรับพันธ์ , น.ส.สุนทรี ส่งศรี , น.ส.ธารรัตน์ พงศ์วุฒิดา , น.ส.อภิญญา ผุดเพชรแก้ว
(1.04 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางรำไพพร ปัททุมมา , น.ส.อาภรณ์ จันทร์แสงสุก , น.ส.ทิชาพร แผลงงาม , น.ส.บุญยิ่ง ดาวสี
(1.04 นาที)
กศน.ภาคใต้B
น.ส.สุกัญญา แพเพชร , น.ส.สุลาวัลย์ แซ่ด่าน , น.ส.วัลลิษา แซ่ฮ่อ , น.ส.จันทร์เลขา ทองสิงห์
(1.06 นาที)
กศน.ภาคกลางA
น.ส.นิกษารัตน์ แก้วอุดร , น.ส.ชนัดดา ขาวผ่อง , น.ส.จิราภรณ์ ภูมิผักแว่น , น.ส.ชลธิชา พุดสีเลน
(1.08 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
น.ส.วิจิตรา หอมอ่อน , น.ส.ลัดดาภรณ์ ขุนชัย , น.ส.สมจินดา อินจ่าย , กนิษฐา ยอดนางรอง
(1.09 นาที)
226วิ่งผลัด 4x100 เมตร ครูหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสาน
นางสาวจันทนา ดวงเว้า , นางสาวกรรณิกา สืบดี , นางสาวดารารัตน์ มะโนรส , นางสาววรรณิภา เจนรอบ
(1.05 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางกัลยา แพเพชร , นางสาวมลฤดี แดงสวัสดิ์ , นางยุพิน ชุมเศียร , นางสาวพิมพ์พร ชาติเนีย
(1.06 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นางสาวเนารัตน์ คันศร , นางสาวแคทธลียา โพยิ้ม , นางสาวอุดมลักษณ์ ไม้งาม , นางสาวภัทฑิยา พรมสายใจ
(1.07 นาที)
กศน.ภาคใต้
นางสาวถิรนันท์ เรียนสุด , นางสาวพัชรภัญญ์ ล่องแก้ว , นางสาววรารัตน์ ศรีวิมล , นางสาวอลิษา คำเกลี้ยง
(1.08 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
น.ส.สุกัญญา แก้วเขียว , น.ส.ดลฤทัย สุทธานุกูล , น.ส.ภาวิณี อมรวัฒนานุกูล , น.ส.วรรณา เรียงรส
(1.09 นาที)
227วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคอีสานA
นายสนิท อาษาธง , นายชินกร คะอังกุ , นายชัชพงษ์ สร้อยแสง , นายสัญญา ยุบลชิต
(1.17 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นายเอกราช ชวีวัฒน์ , พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส , นายชัยธวัฒน์ กีระนันท์ , นายทัศน์พล เรืองศิริ
(1.18 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ , นายชนะ เปรมปรี , นายสมเจตน์ สวาศิริ , นายประเวท เหล่าประเสริฐ
(1.2 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายพิทักษ์ ราชาทุม , นายถาวร พลีดี , นายประพรรณ์ ขามโนนวัด , นายวิเชียรโชติ โสอุบล
(1.21 นาที)
228วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคใต้A
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ , นายสุรสิทธ์ สุดสาย , นายคณาธิป บุญญารัตน์ , นายอุดร สิทธิพาที
(1.17 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายสุรพงศ์ เสริมสุข , นายสุรพล วงศ์หวัน , นายรามณรงค์ ฌตนชัยภูมิ , ว่าที่ พ.ต. ดำริห์ ติยะวัฒน์
(1.2 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น , นายอนุชา พงษ์เกษม , นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน , ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น
(1.21 นาที)
229วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 1
กศน.ภาคกลางA
นางวิบูลผล พร้อมมูล , นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม , นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ , นางอัญชลี ปสันตา
(1.15 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางฐิติพร บุทธิจักร์ , นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา , นางสาวฐปนา อินทร์มา , นางมีนา กิติชานนท์
(1.17 นาที)
230วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
คัดเลือกกลุ่มที่ 2
กศน.ภาคอีสานA
นางยุวดี แจ้งกร , นางโนจี บุษราคัม , นางสาวอธิจิต อาภรพงษ์ , นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล
(1.35 นาที)
301วิ่ง 400 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้B
มูหะหมัดซูฮารี รือเสาะ
(55.26 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายปริวัตร เข็มศรี
(55.83 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นายวรพล น้อยเรือง
(56.12 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายสรฤทธิ์ เทพบุรี
(56.14 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายชนะชัย ทับเกลี้ยง
(57.44 นาที)
302วิ่ง 400 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือB
น.ส.ธมลวรรณ วัดแย้ม
(1.13 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
น.ส.ปนัดดา วิลัย
(1.14 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกA
น.ส.ฤทัย แสงพลอย
(1.16 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส.เจนจิรา จาราช
(1.13 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
น.ส.ชลธิชา แก้วหาวงษ์
(1.23 นาที)
303วิ่ง 400 เมตร ครูชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือA
นายยงยุธ เสริมมติวงศ์
(0.56 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายภูวรุตม์ ขยันงาน
(0.57 นาที)
กศน.ภาคตะวันออก
นายสมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ
(0.58 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายเจษฎา สุวรรณชาตรี
(0.59 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายสกลศักดิ์ พงค์วุฒิดก
(1.01 นาที)
304วิ่ง 400 เมตร ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคตะวันออกB
น.ส.ปิยวรรณ พันธุระ
(1.17 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส.นุชนก สมทรง
(1.2 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
น.ส.ชุตินันท์ ศรีทะโน
(1.21 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
น.ส.นภา พิมจันทร์
(1.23 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
น.ส.สุรีรัตน์ จูมพระบุตร
(1.25 นาที)
305วิ่ง 400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานA
นายทวีชัย ศรีลับศรี
(1.08 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายภาสกร เบิดจันทึก
(1.11 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายภูมิสิทร โพธิแสง
(1.12 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายสุรศักดิ์ พรมเกต
(1.12 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว
(1.15 นาที)
306วิ่ง 400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานA
น.ส.คำหล้า พันหนองหว้า
(1.3 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส.นิตยา จิตภักดี
(1.35 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
น.ส.พวงเพชร ชมมี
(1.44 นาที)
กศน.ภาคใต้B
น.ส.บุปผาชาติ เรืองกูล
(1.45 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
น.ส.จิรวรรณ จันทไชย
(1.51 นาที)
307วิ่ง 100 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้B
อภิชาติ สนิทพจน์
(0.1 นาที)
กศน.ภาคใต้
มัตติยะ ไสวชีววงศ์
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นนธิชัย อ้อนศรี
(0.11 นาที)
กศน.ภาคใต้A
สรวิชญ์ เกิดสวัสดิ์
(0.11 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
ณัฐพงษ์ วัดโสภู
(0.11 นาที)
308วิ่ง 100 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือB
น.ส.สุภาวดี ปั้นเหน่งเพ็ชร์
(0.13 นาที)
กศน.ภาคใต้
น.ส.จุฑาพร สาระพิทยาธร
(0.14 นาที)
กศน.ภาคกลางB
น.ส.วรรณนิดา สายตั้ง
(0.14 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
น.ส.ยอดหอม อินคำ
(0.14 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
น.ส.จตุพร อำมลา
(0.14 นาที)
309วิ่ง 100 เมตร ครูชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือ
อนุสรณ์ นิลสนธิ
(0.11 นาที)
กศน.ภาคใต้B
ศุภกร สรีระถาวรสุข
(0.11 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นราวิชญ์ คะมะเม
(0.11 นาที)
กศน.ภาคใต้
จิรพงษ์ พงษ์โสภณ
(0.12 นาที)
กศน.ภาคใต้A
สนธยา ภู่อมร
(0.12 นาที)
310วิ่ง 100 เมตร ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานB
น.ส.วรรณนิภา เจนรอบ
(0.15 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
น.ส.จตุพร ปรัสพันธ์
(0.15 นาที)
กศน.ภาคใต้
น.ส.ถิรนันท์ เรียนสุด
(0.15 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
น.ส.ยุภรพร วงวิราช
(0.15 นาที)
กศน.ภาคกลางA
น.ส.ชนัดดา ข่าวผ่อง
(0.15 นาที)
311วิ่ง 100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลางA
นายเอกราช ชวีวัฒน์
(0.12 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสนิท อาษาธง
(0.12 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายชัชพงศ์ สร้อยแสง
(0.12 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายสัญญา ยุบลชิต
(0.13 นาที)
กศน.ภาคกลาง
นายนิพนธ์ เพ็ชรใส
(0.15 นาที)
312วิ่ง 100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลางB
น.ส.อัญชลี ปลันตา
(0.16 นาที)
กศน.ภาคกลางA
น.ส.วิบูลมล พร้อมมูล
(0.16 นาที)
กศน.ภาคกลาง
น.ส.ณัฐภัสสร แดงมณี
(0.2 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
น.ส.นันธมน สกุลณมรรคา
(0.2 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
น.ส.ยุวดี แจ้งกร
(0.21 นาที)
313วิ่ง 200 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานB
นายจักรินทร์ สดชื่น
(0.24 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายคมกฤษฎิ์ ใจตรง
(0.24 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายธวัลศักดิ์ รวยรื่น
(0.24 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
นายบุญส่ง กำลำ
(0.24 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายศราวุธ สุหลง
(0.24 นาที)
314วิ่ง 200 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลางA
น.ส.วาสิฐี คลังมนตรี
(0.29 นาที)
กศน.ภาคใต้
น.ส.กันต์ฤทัย แสงอนันต์
(0.3 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
น.ส.ยอดหอม อินคำ
(0.3 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส.ศุภนิดา เสนาณรงค์
(0.3 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
น.ส.มาริษา โภคินสุนทร
(0.32 นาที)
315วิ่ง 200 เมตร ครูชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือB
นายอนุสรณ์ นิลสนธิ
(0.24 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นายนราวิชญ์ คำมะเข
(0.25 นาที)
กศน.ภาคใต้
ว่าที่ ร.ต.พงษ์สิงห์ ดวงพิราช
(0.25 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายอานนทวัฒน์ ปัดโรคา
(0.25 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายศุภกร สรีระถาวรสุข
(0.26 นาที)
316วิ่ง 200 เมตร ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลางA
นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภบังเกิด
(0.31 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวปนัดดา นครชัย
(0.33 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นางสาวขนิษฐา สีดา
(0.33 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางสาวสุลาวัลย์ แซ่ด่าน
(0.33 นาที)
กศน.ภาคเหนือ
นางสาวพรศิริ ทรงพุฒิ
(0.35 นาที)
317วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานA
นายทวีชัย ศรีสมศรี
(0.28 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายชาญ อยู่เกาะ
(0.28 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
(0.28 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์
(0.28 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายชวัลวิทย์ ไชยทัณย์
(0.29 นาที)
318วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลาง
นางปราริณา อาษาธง
(0.34 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางสาวอภิญา สามเส้ง
(0.37 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ
(0.37 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นางสาวนพณัฐ แท่นทอง
(0.38 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
(0.4 นาที)
319วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานB
นายสนิท อาษาธง
(0.26 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายสัญญา ยุมลชิต
(0.28 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายสมเจตน์ สวาศรี
(0.29 นาที)
กศน.ภาคกลาง
นายทัศม์พล เรืองศิริ
(0.3 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์
(0.32 นาที)
320วิ่ง 200 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลาง
นางอัญชลี ปลันตา
(0.35 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางวิบูลบล พร้อมมูล
(0.39 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวธปนา อินทร์มา
(0.39 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นางขวัญใจ ปัญญชุณห์
(0.44 นาที)
321วิ่งผลัด 4x400 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้A
นายอรรถพล เจริญชัย , นายอาบัส ปาแว , นายรุสดี สาและ , นายอมาร์ เจ๊ะมะสาแล
(3.47 นาที)
กศน.ภาคใต้B
นายณัฐนันท์ เดชเขีย , นายณีชชนนท์ หวานคง , นายเกียรติศักดิ์ ธูบนท์ , นายอวิรุทธ์ เพชรคา
(3.51 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายชนะชัย ทัทเกลี้ยง , นายชัยณัฐ ช่างสุพรรณ , นายปรเมธ ช่วยพิทักษ์ , นายสรฤทธิ์ เทพบุรี
(3.53 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายนนทชัย ชัยงาม , นายทศพล ทนสู้ , นายสุธาศิน ไชยสุวรรณ , นายวัชรโยธิน พันนา
(3.54 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสุริยา กรมสูงเนิน , นายรุ่งโรจน์ มาอยู่นอก , นายปรีชาวุฒิ ส่วนดี , นายสิรภัทร แก้วบัว
(4.01 นาที)
322วิ่งผลัด 4x400 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือA
นางบุญญฤทธิ์ อยู่ทอง , ด.ญ.มินทร์ตรา ป้องกันชาติ , น.ส.ธมลวรรณ วัดแย้ม , น.ส.พรชิตา โกเมศ
(5.29 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
น.ส.ธิดามาส เกษศิลา , น.ส.ฉัตรชฎา ชาติพงษ์ , น.ส.พิกุล พิมูลชาติ , น.ส. เจนจิรา รุ่งเรือง
(5.3 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
ด.ญ. ลัดดาวัลย์ ชาสุด , น.ส.อรอุมา บรรติราช , น.ส. สุกัญญา ธรมมศิริ , น.ส.อารยา คำหงษา
(5.36 นาที)
กศน.ภาคตะวันออกB
น.ส.สุพิชญาย์ อักษร , น.ส.นวพร เซ็นกลาง , น.ส.สุชัญญา ชลาวานิช , น.ส.ฤทัย แสงพลอย
(5.37 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส. ณัริยาภรณ์ มุกดา , น.ส.พวงวรรณ สุขุม , น.ส.กมลทิพย์ บุญกระสิทธิ์ , น.ส.สุภาวดี ราชาประจันทร์
(5.41 นาที)
323วิ่งผลัด 4x400 เมตร ครูชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือ
นายธนวัฒน์ อินทองบาน , นายก่อเกียรติ พรอ้าย , นายสุเมธ ขาวรรณา , นายยงยุทธ เสริมมติวงศ์
(4.06 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายพุทธพร รัตนอุไร , นายอับดลวาร์บ เต๊ะหอง , นายกิตติพัศ จันทร์เอียด , นายสายัณห์ ช่วยทอง
(4.08 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายกิตติชัย บุรัสการ , นายวิษณุ พันแสน , นายอมร กาละพัฒน์ , นายสกลศักดิ์ พงศ์วุฒิดก
(4.16 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายธีรพร สัมพุทธานนท์ , นายวุฒิชัย ชัยมี่แรง , นายภูวรุฒน์ ขยันงาน , นายอัครเดช มาสีดา
(4.28 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นายเขตต์ตะวัน ทรัพย์ขุนดอน , นายพงศธร ผ่องพรรณเจริญ , นายพงษ์ศรี คีรีสะอาด , สิบเอกอนุพงษ์ คีรีราษฎร์ตระกูล
(4.32 นาที)
324วิ่งผลัด 4x400 เมตร ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานB
นางสาวพรทิพย์ , นางวิภาพร ชนะวรรณโน , นางสาวอมรรัตน์ , นางสาวเกษกานดา
(5.36 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวสุพัตรา นามบุตร , นางสาวขวัญตา วรรณา , นางสาวกมลรัตน์ ศรีหาบุตร , นางสาวสุรีรัตน์ จูมพระบุตร
(5.36 นาที)
กศน.ภาคใต้A
น.ส.ภัทรพร สุวรรณรินทร์ , น.ส.ญดา อินคโณ , น.ส.สิรีธร กรดมณี , น.ส.อรมรพันธ์ ทองแก้ว
(5.49 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นางสุททิน , นางสาวปนัดดา นครชัย , นางสาววรรณิภา จงชมผา , นางสาววันทนา ดวงเว้า
(5.52 นาที)
กศน.ภาคเหนือB
นางสาวศศิประภา วิภามาลัย , นางสาวอินตา นิมิตคงตา , นางสาวกิติยา แสวงมือ , นางสาวภัทตราภรณ์ โรจน์พานิชกุล
(5.56 นาที)
325วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานA
นายยุทธนา ชวติ , นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ , นายชาญ อยู่เกาะ , นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย์
(5.01 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายทวีชัย ศรีลับศรี , นายเทวัญ จันทเขต , ว่าที่ ร.ต.กีรติ กุลบุตร , นายภาสกร เมิดจันทึก
(5.08 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายสุพจน์ แน่ประโคน , นายภูมิสิทธิ์ โพธ์แสง , นายสุรศักดิ มงคงชู , นายฤทธิเดช ไตรยวงศ์
(5.11 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายเกรียงไกร วงศ์วิริยชาติ , นายวีระพล กลั่นตา , นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ , นายชิต กาศสนุก
(5.2 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายธีรพงษ์ ดวงแก้ว , นายธวัลวิทย์ ไชยฑัณย์ , นายสหัส เลิศไกร , นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ
(5.37 นาที)
326วิ่งผลัด 4x400 เมตร ผู้บริหารสถานศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้A
นางสาวนพณัฐ แท่นทอง , นางบุปฟาชาติ เรืองกูล , นางสาวนิตยา จิตภักดี , นางสาวอภิญญา สามเส็ง
(6.47 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นางรำไพ ผ่อนจตุรัส , นางสาวสุดารัตน์ จ่าภา , นางปวิณา การะเกษ , นางคำหล้า พันหนองหว้า
(6.48 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางสาวปานอุรา อาจสุข , นางจามรี ภูเมฆ , นางสาวประภาศรี สมวงศ์ษา , นางพวงเพชร ชมมี
(7.09 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางสาวจิรวรรณ จันทไชย , นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒพงศ์ , นางสาวสุนทรี เติมขุนทด , นางสาววันทนา จะระ
(7.49 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นางลาวรรณ พรหมวงศ์ , นางสมปอง สุริวาล , ว่าที่ ร.ต.หญิง ทิวาพร จูมศรีสิงห์ , นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
(8.12 นาที)
327วิ่งผลัด 4x100 เมตร นักศึกษาชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้B
นายอรรถพล เจริญชัย , นายมูหะหมัดซูฮารี รือเสาะ , นายศราวุธ สุหลง , นายอภิชาติ สนิทพจน์
(0.45 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายขัตติยะ ไสวชีววงศ์ , นายณัฐวุฒิ ทับทิมทอง , นายพงพันธ์ สุวรรณ์ , นายชัยณัฐ ช่างสุวรรณ
(0.45 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายสรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ , นายสรุวุธ บุญเลือเลิศ , นายกฤษฎา ไทรสุวรรณ์ , นายนันทิพัฒน์ แก้วนวล
(0.46 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายจักรินทร์ สดชื่น , นายนนธ์ชัย อ้วนศรี , นายวราวุฒฺ บุญลา , นายศิวพล พุ?ธพิมพ์
(0.46 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นายธนกร เติมไธสง , นายกิตติกร ตะวาษี , นายธีระเทพ โพธิบุตร , นายรัชชานนท์ มีบุตร
(0.47 นาที)
328วิ่งผลัด 4x100 เมตร นักศึกษาหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคใต้B
นางสาวชนากานต์ จุ้ยสุวรรณ , นางสาวรจนา คงมั่ง , นางสวอรทัย ชัยธรรม , นางสาวศุภนิดา เสนาณรงค์
(0.59 นาที)
กศน.ภาคใต้
นางสาวกัลยา นามพิมพ์ , นางสาวจุฑาพร สาระพิทยาธร , นางสาวณัฐภรณ์ รอดสง , นางสาววิไลพร เทพวาที
(1 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางสาวสุนิษา ยศหมึก , นางสาวกัลยรัตน์ มิ่งขำ , นางสาวนัฐฐา เพิ่มศิลป์ , นางสาวสุวรรณี จันทร์ทองอ่อน
(1.01 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นางสาวกมลชนก อาจชนะชัย , นางสาวลลิดา คล้ำจีน , นางสาวทิพย์ภาพร บุญเลิศ , นางสาววรรณนิดา สายตั้ง
(1.01 นาที)
กศน.ภาคกลางB
นางสาววาสิฐี คลังมนตรี , นางสาวปานัสดา แม้นอ่อม , นางสาววิลาสิณี อุดมเวช , นางสาววรมิตา บุญชุ่ม
(1.03 นาที)
329วิ่งผลัด 4x100 เมตร ครูชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคเหนือA
นายอนุสรณ์ นิสสนธิ , นายนรากร ปิกรอด , นายศักดิ์ดา เตรียมนอง , นายนราวิชญ์ คำมะเข
(0.48 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายจิรพงษ์ พงษ์โสภณ , นายเจษฎา สุวรรณชาตรี , ว่าที่ร.ต.พงษ์สิงห์ ดาวนิราศ , นายกิตติพัศ ดาวนิราศ
(0.48 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายเฉลิมชัย ก้อชารี , นายจตุรวิทย์ วงศ์สุขศิลป์ , นายวีรชัย บุตรงาม , นายภูวรุตย์ ขยันงาน
(0.5 นาที)
กศน.ภาคใต้
นายผไท ฐานิสไร , นายสิทธิพงษ์ สุขโน , นายเสกสรรค์ พรหมโน , นายไพฑูรย์ บุญราศรี
(0.5 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นายกิตติชัย บุรัสการ , นายอมร กาละพัฒน์ , นายพิสุทธิ์ เอ้โทบุตร , นายสกลศักดิ์ พงษ์วุฒิดก
(0.5 นาที)
330วิ่งผลัด 4x100 เมตร ครูหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานB
นางจตุพร ปรับพันธ์ , น.ส.สุนทรี ส่งศรี , น.ส.ธารรัตน์ พงศ์วุฒิดา , น.ส.อภิญญา ผุดเพชรแก้ว
(1.02 นาที)
กศน.ภาคอีสาน
นางสาววันทนา ดวงเว้า , นางสาวกรรณิกา สืบดี , นางสาวดารารัตน์ มะโนรส , นางสาววรรณิภา เจนรอบ
(1.02 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางรำไพพร ปัททุมมา , น.ส.อาภรณ์ จันทร์แสงสุก , น.ส.ทิชาพร แผลงงาม , น.ส.บุญยิ่ง ดาวสี
(1.03 นาที)
กศน.ภาคใต้B
น.ส.สุกัญญา ปัดไธสง , น.ส.สุลาวัลย์ แซ่ด่าน , น.ส.วัลลิษา แซ่ฮ่อ , น.ส.จันทร์เลขา ทองสิงห์
(1.05 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นางกัลยา แพเพชร , นางสาวมลฤดี แดงสวัสดิ์ , นางยุพิน ชุมเศียร , นางสาวพิมพ์พร ชาติเน้ย
(1.06 นาที)
331วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมชาย
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคอีสานA
นายสนิท อาษาธง , นายชินกร คะอังกุ , นายชัชพงษ์ สร้อยแสง , นายสัญญา ยุบลชิต
(0.53 นาที)
กศน.ภาคกลางA
นายเอกราช ชวีวัฒน์ , พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส , นายชัยธวัฒน์ กีระนันท์ , นายทัศน์พล เรืองศิริ
(1 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ , นายชนะ เปรมปรี , นายสมเจตน์ สวาศิริ , นายประเวท เหล่าประเสริฐ
(1.02 นาที)
กศน.ภาคอีสานB
นายพิทักษ์ ราชาทุม , นายถาวร พลีดี , นายประพรรณ์ ขามโนนวัด , นายวิเชียรโชติ โสอุบล
(1.03 นาที)
กศน.ภาคใต้A
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ , นายสุรสิทธ์ สุดสาย , นายคณาธิป บุญญารัตน์ , นายอุดร สิทธิพาที
(1.03 นาที)
332วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทมหญิง
ชิงชนะเลิศ
กศน.ภาคกลางA
นางวิบูลผล พร้อมมูล , นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม , นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ , นางอัญชลี ปสันตา
(1.16 นาที)
กศน.ภาคเหนือA
นางฐิติพร บุทธิจักร์ , นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา , นางสาวฐปนา อินทร์มา , นางมีนา กิติชานนท์
(1.25 นาที)
กศน.ภาคอีสานA
นางยุวดี แจ้งกร , นางโนจี บุษราคัม , นางสาวอธิจิต อาภรพงษ์ , นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล
(1.42 นาที)